Search Result of "เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

About 193 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการบรรจุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกาญจนา บุญเรือง

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกจากขวดน้ำมันหล่อที่ใช้แล้ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การประกวดรวงวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2017 (2017)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์การท้าผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน

นักวิจัย: Imgรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ Imgจรูญ คล้ายจ้อย Imgเกษม มานะรุ่งวิทยา Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Green Design Awards 2013 Theme : การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติหรือเศษวัสดุ (2013)

ผลงาน:ต้นแบบแผ่นหลังคาโปร่งแสงจากฟางข้าว

นักวิจัย: Imgนายกิตติศักดิ์ คำโพชา Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, อาจารย์, Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgProf.Arkadiusz Chworos

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
12345678910