Search Result of "เป็ด"

About 242 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาถึงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์และเมตาบอไลทืในเป็ดและไก่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด(กำแพงแสน) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษา probiotics ในเป็ดไล่ทุ่ง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธัชชเวชช กิมประสิทธ

แหล่งทุน:ทุน National research university CISF VET13

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...