Search Result of "เปอร์เซ็นต์น้ำมัน"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนามให้มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงโดยรังสีแกมมา

ผู้เขียน:Imgอัญชุลี คชชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิ ภาชนะและ ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความงอก ความแข็งแรง และปริมาณน้ำมันของเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) accession KUBP 74

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิ ภาชนะและ ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความงอก ความแข็งแรง และปริมาณน้ำมันของเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) accession KUBP 74

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดชุมชนโดยไม่ใช้ไอน้ำ และการพัฒนาวิธีการหาเปอร์เซ็นต์น้ำมนในทะลายปาล์มสดอย่างรวดเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรยากร นกแก้ว

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงในทานตะวันโดยใช้ประชากรที่เป็น double haploid

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีการมิวเตชั่น

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีการมิวเตชั่น

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนามอายุเก็บเกี่ยวสั้นและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีมิวเตชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความดีเด่นของลูกผสม เปอร์เซ็นต์น้ำมัน และปริมาณอัลฟาโทโคฟีรอลในทานตะวันลูกผสม

Img

Researcher

นางสาว กรุณา พุ่มทรง

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมี

Resume

Img

Researcher

นาย เกษม สุขสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว รยากร นกแก้ว

ที่ทำงาน:ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปริมาณน้ำฝนต่อปริมาณน้ำมันและองค์ประกอบของกรดไขมันในปาล์มน้ำมันแบบดูรา

ผู้เขียน:Imgสุณีวัลย์ หมันหมาด

ประธานกรรมการ:ImgPornsiri Liengsakul

กรรมการร่วม:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ปริมาณและองค์ประกอบของโทโคฟีรอลในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมและพันธุ์ลูกผสมทางการค้าของทานตะวัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12