Search Result of "เปลือกหอย"

About 84 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางการภาพและสมบัติเชิงกล ของ ฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยแมลงภู่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรติกร สมิตไมตรี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตไปโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกหอยเชอรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิกา ขันอาสา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพบางประการของน้ำทิ้งโดยไคติน-โคไตซานจากเปลือกหอย (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

Img

งานวิจัย

แคลเซียมจากเปลือกหอยน้ำเค็มและน้ำจืด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอนก สากียะเถียร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดทองแดงในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสังกะสี ในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การกำจัดสารประกอบโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345