Search Result of "เปลือกมังคุด"

About 85 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงเปลือกมังคุด (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารผสมแซนโทนจากเปลือกมังคุดและสารสกัดพลู (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายแพทย์การุณ พูลพุทธพงษ์)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การแปรรูปเนื้อผสมเปลือกมังคุดเพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345