Search Result of "เปลือกปู"

About 26 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิต glucosamine จากเปลือกปูของไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสาวิตรี สามัตถิยากร (รหัสนิสิต 5214200099)

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51 (2013)

ผลงาน:ผลผลิตและคุณลักษณะของไคโตซานจากเปลือกปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปู

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางดวงเดือน วารีวะนิช Imgนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์ Imgวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตและคุณลักษณะของไคโตซานจากเปลือกปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปู

Img
Img

ที่มา:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิต glucosamine จากเปลือกปูของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:ผลผลิตและคุณลักษณะของไคโตซานจากเปลือกปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปู

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิต edible film จากเปลือกปูเพื่อควบคุมความสดของชิ้นปลาแล่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง การผลิต glucosamine จากเปลือกปู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ดวงเดือน วารีวะนิช

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมงและการแปรรูป

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ขาวด่อน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

12