Search Result of "เปลือกกล้วย"

About 34 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgบุญเิกิด แย้มเขตกรณ์

แหล่งทุน:ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสเปลือกกล้วยน้ำว้าและการกำจัดสารพิษ

ผู้เขียน:Imgดรุณวรรณ ชื่นบุบผา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วย

ผู้เขียน:ImgVipa Surojanamethakul, Imgนางชิดชม ฮิรางะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Tannin was extracted form banana peels of Kluai Hom Tong, Kluai Nam-wa and Kluai Khai at different stages of ripeness. The result indicated that varieties and ripening stages affected the amount of tannin content. Kluai Hom Tong containes more tannin than Kluai Nam-wa (stages 1 and 3) and Kluai Khai (stages 1, 3 and 6). Green banana peels provided high level of tannin content and then decreased during the ripening process. Decreading rate of tannin inKluai Khai was quite high compared to the other ones. Tannin extraction from banana peels were carried out to determine the optimum condition such as type of solvents, extraction time, extraction temperature and ratio of banana peels to solvent. The recovery yield of tannin from one-time extraction was 81-85% of total tannin with 2 hrs soaking in 50% ethanol at 50?C and ratio of banana peels to solvent 1:30 or 1:40 w/v. Tannin was isolated and purified from the crude extracted of Kluai Nam-wa peel by adsorption chromatography on Sephadex LH-20. The brownish purified condensed tannin showed differences in their reactivity toward chemical reagents compared to hydrolyzable tannin as tannic acid. Condensed tannin also exhibited the ability to precipitate protein and metal ion.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 4, Oct 94 - Dec 94, Page 578 - 586 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดลองใช้เปลือกกล้วยน้ำหว้าแห้งบดละเอียด เป็นส่วนผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาแรด

ผู้เขียน:Imgสุเทพ เจือละออง

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเนื่องพณิช สินชัยศรี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของอุณหภูมิและเอทิฟอนต่อการสุกและการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ในเปลือกกล้วยหอมทองและกล้วยหอมแกรนด์เนน

ผู้เขียน:ImgSucharit SUANPHAIROCH

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)

หัวเรื่อง:การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ (ศึกษาความเป็นไปได้)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง [Musa (AAA group) Gros Michel] ที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ด้วยไมโครฟลูอิดไดเซอร์

ผู้เขียน:Imgวริษา อนุกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgสุคันธรส ธาดากิตติสาร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ปานวาด พรหมดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Meat and poultry products, Probiotics and functional food, Waste and by product utilization from food and agricultural industries, Fishery products

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว เมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบกระวบการผลิต , การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอาหาร, การผลิตแก็สชีวภาพจากของเสียจากโรงงานอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ลลิตา คชารัตน์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การสกัดสาสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์และสมุนไพร และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาบพด้านต่างๆ

Resume

12