Search Result of "เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา"

About 57 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเลือกเทคนิคการพยากรณ์โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้อง

ผู้เขียน:Imgธนพร มุทุตานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแบบที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ

ผู้เขียน:Imgบุษยา ปภาพจน์

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อวัดค่าตัวแปรอิสระโดยมีความคลาดเคลื่อน

ผู้เขียน:Imgศุภลักษณ์ ตัสโต

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ค่าเริ่มต้นสำหรับการพยากรณ์ด้วยวิธี การทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเซียล

ผู้เขียน:Imgสุภาณี โอวาทสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพของวิธีแตกกิ่งและกำหนดขอบเขตของ Ignall และ Schrage เพื่อแก้ปัญหาการจัดลำดับงานแบบโฟล์วช็อป

ผู้เขียน:Imgศรินทิพย์ รุ่งโรจน์ธีระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองผลจับปลาและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgฎีกา รัตนชำนอง

ประธานกรรมการ:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 4 วิธี

ผู้เขียน:Imgชิดชนก ชาญณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบ ค่าผิดปกติหนึ่งค่าจากการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

ผู้เขียน:Imgนิภาพร ปัญญายงค์

ประธานกรรมการ:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ ในการแจกแจงทวินาม

ผู้เขียน:Imgสาริณีย์ คงกัน

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เศษส่วนต่อเนื่องที่สร้างจากบทตั้งการพับและการกระจายอนุกรม

ผู้เขียน:Imgภาขวัญ ริยาพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKnograt Savetaseranee

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทฤษฎีบทการสลับที่สำหรับกลุ่มและวง

ผู้เขียน:Imgณัฐวุฒิ สังข์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวนิดา ศรีแสงทอง

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขปัญหาความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนไม่คงที่ จากสาเหตุต่าง ๆ ในการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

ผู้เขียน:Imgวิธิดา สุนทรวิภาต

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมภพ ถาวรยิ่ง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติของข้อมูล

ผู้เขียน:Imgอรจิรา คำหงษ์สา

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาขนาดตัวอย่างของตัวสถิติที่ใช้วัดความ สัมพันธ์ของข้อมูลในตารางการณ์จร

ผู้เขียน:Imgอัจฉรา รองสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพอ.คณิต ทองชิว ร.น., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการบรรจุในระบบ 3 มิติโดยการพัฒนาวิธีทางฮิวริสติกและการประมาณอัลกอริทึม

ผู้เขียน:Imgโชคชัย โจลานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Functions from Finite Rings to Finite Rings Representable by Polynomials

ผู้เขียน:Imgภัทราวดี สระคูพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKnograt Savetaseranee

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Iterative Functional Equations

ผู้เขียน:Imgศุกระวรรณ ตาลวงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คงสาคร

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อนุพันธ์จอร์แดนบนวง

ผู้เขียน:Imgอรพินท์ วุฒิจิรัฐิติกาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKnograt Savetaseranee

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างของ AC-Algebras

ผู้เขียน:Imgจารุณี สุนทรานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คงสาคร

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Vanishing Sum and Roots of Unity

ผู้เขียน:Imgทวีเดช ญาณทัสนวณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123