Search Result of "เบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง"

About 8 results
Img
Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ)- การประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ สาขาประมง

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ)- โครงสร้างสังคมของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903): กรณีศึกษาจากผลจับโดยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งบริเวณไหล่ทวีปอันดามัน

Img

ที่มา:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชีวประวัติของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903) บริเวณไหล่ทวีปอันดามัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคศาสตร์, Histology, Animal Tissue Technique

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:โครงสร้างสังคมของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903): กรณีศึกษาจากผลจับโดยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งบริเวณไหล่ทวีปอันดามัน

Img
Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

Resume