Search Result of "เบาหวาน"

About 142 results
Img

งานวิจัย

การสกัดและฤทธิ์เชิงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสมดุลภูมิคุ้มกัน และโรคเบาหวานของสารสกัดจากเปลือกถั่วเขียว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติในการป้องกันการโรคเบาหวานของจิงจูฉ่าย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

แหล่งทุน:สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผสมสารสกัดจากบอระเพ็ด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญเสริม ใจดีเฉย, Imgศ.พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์

แหล่งทุน:สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติและบ ริษัท เสริมพิสิทธิ์ จำกัด

Img
12345678