Search Result of "เบต้ากลูแคน"

About 41 results
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอาง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgดร.พรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวปณิดา อู่ไทย

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การลดต้นทุนการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนเอสเซนส์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgดร.พรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวปณิดา อู่ไทย

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในหมูยอ (2017)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suphatta Phothiset, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโดยใช้เทคนิค Expressed Sequence Tags (ESTs) ในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกรามปกติและกุ้งที่ได้รับเบต้า-กลูแคนในอาหาร

ผู้เขียน:Imgเสาวลักษณ์ อ่อนมิ่ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสารต้านอนุมูลอิสะที่มีต่อคุณสมบัติของฟิล์มแป้งข้าวจ้าว/สตาร์ชมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการแทนที่ไขมันบางส่วนด้วยเบต้ากลูแคนต่อคุณภาพของเค้กเนย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมเบต้า-กลูแคนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการต้านทานเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงและไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)

ผู้เขียน:Imgจารุวรรณ ชินกร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย วันชัย พันธ์ทวี

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Lactic and bacteria Utilization

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เบต้ากลูแคนเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เบต้ากลูแคนเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

ผู้เขียน:Imgฉัทชนัน ศิริไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือดในสุนัข

Img

Researcher

นางสาว อันฟาล ตาเละ

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์, PGPB

Resume

123