Search Result of "เบญจวรรณ สายสวาท"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การตกค้างของยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชินภัตต์ เพชรแก้ว, Imgธนกฤต ความสุข, Imgเบญจวรรณ สายสวาท, Imgประภาศรี สิริสร้างถาวร, Imgสมจิต ปาวรีย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pharmacology, Toxicology

Resume