Search Result of "เนื้อไม้หอม"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การใช้สารเมทิลจัสโมเนตกระตุ้นการสร้างสารหอมในเนื้อไม้กฤษณา

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส สัก , วนวัฒนสถิติ , ปฐพีวิทยาป่าไม้ , การจัดการดินป่าไม้

Resume