Search Result of "เนื้อไก่ไข่"

About 34 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสลายตัวของกล้ามเนื้อหลังการเชือดที่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgYuwares Malila

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางโดยใช้สารละลายกรดและด่าง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (8) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาการผลิต "มันกำ่"(มันสำปะหลังหมักแข็ง ด้วยเชื้อราโมแนสคัส)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจรัญ เจตนะจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อไก่ไข่ปลด 1) ศึกษาคุณภาพเนื้อทางกายภาพ

Img

การประชุมวิชาการ

สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natchanok Amornthewaphat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากเปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าสัตว์ปีกในประเทศไทย กรณีศึกษา : ไก่เนื้อ-ไก่ไข่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์

12