Search Result of "เนื้อโคขุน"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนโพนยางคำแดดเดียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเนื้อโคขุนโพนยางคำแผ่นแห้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่19 เนื้อโคขุน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่19 เนื้อโคขุน
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: DaJjuz-hO-c
Updated: 2012-11-18T10:31:28.000Z
Duration: 668 seconds


Img

Researcher

นาย สุรชัย เปี่ยมคล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เนื้อสัมผัส, ไอศครีม, การแช่เยือกแข็ง, โยเกริต

Resume

Img
Img

ที่มา:สวพ. ฉกส.

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนโพนยางคำแดดเดียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สวพ ฉกส

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนโพนยางคำแดดเดียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, Imgนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตร , การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบ , การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ, การวิเคราะห์โครงการ

Resume

Img

Researcher

นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, พันธุศาสตร์, สถิติสำหรับการวิจัยทางสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Quantitative Analysis in Agricultural Economics, Production Economics , Social Psychology, Consumer Attitudes and Behaviour , Economics of Farm management, Food economics

Resume

12