Search Result of "เนื้อแก้ว"

About 76 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยเทคนิค VIS/NIR Spectroscopy (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงผนังเซลล์ของผลมังคุดที่มีอาการเนื้อแก้ว/ยางไหล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี อำรุง, Imgนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, Imgนายชัยมงคล คงภักดี, Imgรศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยการวัดการถ่ายเทความร้อนในเปลือก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234