Search Result of "เนื้อเยื่อ"

About 1060 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์นปีกแมลงทับ (2008)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Monthar Wongmaneeroj, ImgDr.Rongrong Homhual, ImgMs.surak jamjumrus,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทด้วยเปปไทด์จากสัญญาณชีวภาพสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

Histological determination of carbon storage organs in Dendrobium sp. (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของอาหารกุ้งที่ปนเปื้อนซีราลีโนนต่อระบบภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อของกุ้งขาว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพญายอเพื่อการผลิตสารสำคัญ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชีววัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทโครงร่างสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมและการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
12345678910...