Search Result of "เนื้อเยื่อ"

About 1031 results
Img

การประชุมวิชาการ

กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเพื่องพัฒนางานวิจัย (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออโกลนีมาหลากสายพันธุ์ (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์นปีกแมลงทับ (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img

งานวิจัย

Histological determination of carbon storage organs in Dendrobium sp. (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชีววัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทโครงร่างสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมและการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวีระศรี เมฆตรง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทด้วยเปปไทด์จากสัญญาณชีวภาพสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

12345678910...