Search Result of "เนื้อปลา"

About 83 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเนื้อปลาย่างหญ้าหวาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายชนัตถ์ ธีรจารุกุล)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์โอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะเวลาและความคงตัวของเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคในเนื้อปลานิลแดง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345