Search Result of "เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดนัย บุณยเกียรติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล, Imgนายพิเชษฐ์ น้อยมณี, Imgนายสมชาย พัฒนา, Imgผศ.จักรพงศ์ นาทวิชัย, Imgผศ.อดิศักดิ์ จูมวงษ์, Imgรศ.ดนัย บุณยเกียรติ

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการหาปริมาณสารเบต้าแคโรทีน เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง

ผู้เขียน:Imgอุทิศ สุภาพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgอัญมณี อาวุชานนท์*, Imgดร.สิริกุล วะสี

Img

ที่มา:วารสารเกษตร

หัวเรื่อง:การหาปริมาณความชื้นอย่างแม่นยำสูงในข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในมันเส้นด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img
Img

งานวิจัย

การวัดความเข้มข้นของสารชีวเคมีเคมีในเลือดของโคด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12