Search Result of "เทคโนโลยีหุ่นยนต์"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ชุดหุ่นยนต์เก็บต้นไม้ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว ปฏิมา อู๋สูงเนิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าว และพืชเศรษฐกิจ, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย วรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์, การควบคุมอัตโนมัติ, ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง , ระบบสกัดกันการลุกลามของเพลิงไหม้ในอาคาร

Resume

Img

Researcher

นาย อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์, ระบบสืบพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยาสัตว์, โภชนศาสตร์, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย วรเทพ ชมภูนิตย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ไชยยงค์ หาราช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัย ออกแบบ และทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบ วางแผน ควบคุมการผลิตผลิตผลการเกษตร และการแปรรูป ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย, ระบบน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร, พลังงานทดแทน

Resume

Img

งานวิจัย

ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายนครไชย อันชื่น, Imgดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, Imgนายไชยยงค์ หาราช, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม, Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, Imgดร.อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, Imgดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.