Search Result of "เทคโนโลยีสารสนเทศ"

About 1495 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศิริพร อ่องรุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ภาพถ่ายออร์โธสี (Orthophoto/Ortho-Image Map) ภายใต้ลิขสิทธิ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวเรื่อง:โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบเตือนภัยน้ำท่วมโดยใช้การสื่อสารข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การใช้วิธีอาณานิคมมดในการตั้งค่าน้ำหนักให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟ

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์สำหรับสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียม SMMS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำลายน้ำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวเรื่อง:การคาดการณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคของเหมืองข้อมูล

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดมาตรฐานกลางและการบูรณาการข้อมูลชีวภาพเพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ทุนวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการหาคลาสในวิชาซอฟต์แวร์เอ็นจิเนียร์ริ่งของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษ กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์, Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework) ระยะที่ 4

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:Data Traffic Performance Evaluation of Power Line Communication forLast Mile Network in PEA Smart Grid

12345678910...