Search Result of "เทคโนโลยีการศึกษา"

About 1963 results
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพ ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้บริการ ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีก่ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553-2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวเรื่อง:ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอนสำหรับครูในสังกัดเขตการศึกษา 1 จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพของหลักสูตรปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพและปัญหาของการบริหารโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

สภาพของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิรวรรณ เกษสิงห์, Imgผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...