Search Result of "เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์"

About 6 results
Img
Img

Researcher

นางสาว บงกชมาศ โสภา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

ที่มา:บริษัทโรงงานแม่รวยจำกัด

หัวเรื่อง:การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปาริชาติ พรมโชติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท โรงงานแม่รวยจำกัด

หัวเรื่อง:การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปาริชาติ พรมโชติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์, Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์

Img

Researcher

นาง สุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

Resume

Img

Researcher

นางสาว เสาวนี ฝัดศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume