Search Result of "เทคนิคNIR"

About 74 results
Img

งานวิจัย

การคัดแยกความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมโดยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgลลิตา ออมสิน

แหล่งทุน:บริษัทบลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์ความหวานผลไม้แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการประเมินคุณภาพข้าวไทยทีละหนึ่งเมล็ดด้วยเทคนิค NIR (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ระบบการประเมินคุณภาพผลฝรั่งเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค NIR (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำด้วยเทคนิค NIR (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, Imgนางสาวลลิตา ออมสิน

แหล่งทุน:โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0

Img

งานวิจัย

โปรแกรมการคัดแยกคุณภาพความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR และ โปรแกรมควบคุมการคัดแยกด้วยระบบการควบคุมแบบ PLC บนสายพานลำเลียง (2016)

หัวหน้าโครงการ:บริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgบริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางพาราด้วยเทคนิค NIR (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ระบบการประเมินคุณภาพข้าวไทยทีละหนึ่งเมล็ดด้วยเทคนิค NIR (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพถุงมือยางอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค NIR (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, Imgนส.ลลิตา ออมสิน

แหล่งทุน:บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบวัดความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง (2016)

หัวหน้าโครงการ:บริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgบริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234