Search Result of "เทคนิคเหมืองข้อมูล"

About 22 results
Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การค้นพบความเชี่ยวชาญแบบพหุวิทยาการด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกและคาดการณ์กลุ่มอาการผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลครั้งแรกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgนันทกรณ์ หาไชยอินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรำพรรณ ภัทรนิตย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยประเภท ดี (2016)

ผลงาน:เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิด เพื่อการตรวจ การดูแล และการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัย: Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์ Imgสุรเชษฏ์ หาญรบ Imgปรมัตถ์ เจวจินดา

Doner:มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Img

ที่มา:กาประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีประทุม ครังที่ 7 ประจำปี 2555 เรื่อง "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หัวเรื่อง:เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

Img

ที่มา:วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทย์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

Img

ที่มา:ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
12