Search Result of "เทคนิค"

About 3524 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development)

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดการศึกษาทางการอาชีวศึกษาของประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development)

หัวเรื่อง:การถอดแบบสมรรถนะ(Competency): ความสามารถเชิงวิชาชีพสู่แนวทางปฏิบิ

Img

ที่มา:ศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:การแก้ไขปัญหานาหล่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่นาหล่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิศราฐ์ เชาระกำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การคำนวณกำลังม้าเบรกและกำลังป้อนมอเตอร์พัดลมที่ใช้ในคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาดใหญ่

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ

หัวเรื่อง:พัดลมแลระบบกระจายนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ

หัวเรื่อง:จุดทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางหลังจากเปลี่ยนแผงขยายฟิล์มนำ้

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ

หัวเรื่อง:วิเคราะห์การกระจายอุณหภูมิภายในครีบระบายความร้อนแบบแผ่นสี่เหลี่ยม

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ

หัวเรื่อง:การทดสอบคูลลิ่งทาวเวอร์หน้างานตามมาตรฐานCTI

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ

หัวเรื่อง:ผลของอัตราการไหลอากาศที่มีต่อความสูงของแผงขยายฟิล์มนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดร๊าฟธรรมชาติ

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ

หัวเรื่อง:การจำลองการถ่ายโอนมวลและความร้อนในแผงขยายฟิล์มแบบแผ่นระนาบวางขนานกัน

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ

หัวเรื่อง:การออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ

หัวเรื่อง:อัตราการไหลของนำ้หมุนเวียนกับสมรรถนะการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์

12345678910...