Search Result of "เถ้าแกลบ"

About 96 results
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมการกระจายขนาดรูพรุนของซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากเพอร์ไลต์และเถ้าแกลบ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์แบบใหม่จากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในการกำจัดก๊าซพิษไนโตรเจนออกไซด์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิตปริญญาโท

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเตรียมเถ้าแกลบวัสดุดูดซับเพื่อศึกษาการดูดซับสีย้อมในห้องปฏิบัติการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ที่มีรูพรุน 2 ขนาดจากเถ้าแกลบโดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิด ZSM-5 ขนขาดพิเศษเล็กจากเถ้าแกลบ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยร่วมภาครัฐ-เอกชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์น้ำมันดีเซลจาก CO2 และมีเทนบนพอรัสซิลิกาที่เตรียมจากเถ้าแกลบ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธงไทย วิฑูรย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
12345