Search Result of "เถ้าลอยชีวมวล"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013

หัวเรื่อง:กระบวนการสีเขียวในการสังเคราะห์ผลึกซิลิกาไลท์-1 ขนาดนาโนจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยการวนกลับมาใช้ของ mother liquid

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013

หัวเรื่อง:กระบวนการสีเขียวในการสังเคราะห์ผลึกซิลิกาไลท์-1 ขนาดนาโนจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยการวนกลับมาใช้ของ mother liquid

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าของเถ้าลอยโดยการใช้เป็นวัตถุดิบผลิตซิลิกาและซีโอไลต์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Agri-Environment, Greenhouse gas mitigation

Resume

Img

Researcher

ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Remediation, Non-point Source Pollution Control, Waste Mininization

Resume