Search Result of "เต้านมอักเสบ"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยโดยอาศัยหุ่นจำลองการวิเคราะห์แบบเครือข่ายเบย์เชียนและหุ่นจำลองแบบการถดถอยโลจิสติค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรรธิดา ห.เพียรเจริญ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การผลิตครีมนวดผสมน้ำมันหอมระเหยยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง Mendel University กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

หัวเรื่อง:การสำรวจปัจจัยในการเลี้ยง จำนวนเซลส์โซมาติกและชนิดเชื้อจุลชีพต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมที่เลี้ยงภายใต้ภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

123