Search Result of "เต็มดวง สมศิริ"

About 31 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโรคขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เต็มดวง สมศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เต็มดวง สมศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อโรคในผลิตภัณฑ์กุ้ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์น้ำ , เทคโนโลยีชีวภาพ , ไวรัส , การจัดการฟาร์ม , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ถิรวัฒน์ รายรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยาของสัตว์น้ำ, เภสัชจลนศาสตร์ , ยาต้านจุลชีพ

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตปลากัด (Betta splendens Regan) ปลอดเชื้อ Mycobacterium sp.

ผู้เขียน:Imgพรรณติยา ใจอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเต็มดวง สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสาร สถาบันอาหาร

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Stocking Density on Survival Rate and Bacterial Compositions in the Larval Rearing of the Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii))

ผู้เขียน:Imgศุภมาศ ศรีวงศ์พุก, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgเต็มดวง สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Larval rearing of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii using a clear-water system was studied at a commercial prawn hatchery located in Ratchaburi province, Thailand. The prawn larvae were stocked in circular fiberglass tanks containing 2.5 cubic meters (m3) of 15 parts per thousand (ppt) seawater at the density of 100,000/ m3, 120,000/ m3 and 140,000/ m3. Water quality parameters and quantitative and qualitative analyses of bacterial populations in the water and postlarvae were studied. The average survival rates of postlarvae in the 100,000/ m\ 120,000/ m3 and 140,000/ m3 groups were 91%, 87% and 74%, respectively. There were significant differences among the three density groups. The water quality throughout the rearing period was suitable for nursing postlarvae. The average total numbers of bacteria in water at the stocking densities of 100,000/m3 and 120,000/m3 ranged from 3.20xl03 to 4.40x104 and 4.27x 103 to 7.6x 103 CFU/ml, respectively, and were significantly lower than for the 140,000/ m3 group in which the average total bacteria ranged from 9.04xl03 to 9.00xl04 CFU/ml. The average total numbers of bacteria in postlarvae at densities of 100,000/m3, 120,000/m3and 140,000/m3 were 8.94x10+9.77x10, 1.36xl02+1.39xl02 and 2.04xl02+2.04xl02 CFU/g, respectively. Five species of bacterial flora were identified from the water and postlarvae and the one most frequently isolated was the Vibrio community, represented by Vibrio vulnificus, V. alginolyticus, V. cholerae (non 01), V^ mimicus and Aeromonas hydrophila. There was an absence of mass mortalities during the 27-day rearing period in this study. No histopathological changes related to diseases were observed in any postlarvae. External protozoans such as Epistylis sp. were found from the body cuticular surfaces of some of the postlarvae sampled, especially in the 140,000/m3 group. The results from this study indicated that direct involvement of bacteria alone was unlikely to cause mass mortalities of the prawn larvae. Environmental stressors from high stocking density affected the survival rate of prawn postlarvae.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 29, Issue 1, Jun 06 - Dec 99, Page 6 - 13 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสาเหตุการเกิดอาการขี้ขาวในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำ

ผู้เขียน:Imgรัตติยากร อินทุใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเต็มดวง สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Production and Characterization of Monoclonal Antibody to Pseudomonas fluorescens)

ผู้เขียน:Imgธรรมนูญ จตุรพาหุ, ImgSuppalak Lewis, Imgเต็มดวง สมศิริ, ImgSomvong Tragoonrun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Monoclonal antibody (MAb) against a P. fluorescens was produced by immunization of Balb/c mice with whole cell of the bacteria. Isotyping test revealed that the MAb was IgG2b with ? light chain. Western blot showed that MAb reacted with whole cell protein of 41 kDa and outer membrane protein (OMP) of 37 kDa. The MAb was considered to be a useful probe for strains identification and rapid diagnosis kit for P. fluorescens.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 2, Apr 08 - Jun 08, Page 315 - 320 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาต่ออัตราการกลืนทำลายของเซลล์แมคโครฟาจจากไตส่วนต้นในปลานิลและปลาตะเพียน

ผู้เขียน:Imgยลประภา ดำรงผล

ประธานกรรมการ:Imgเต็มดวง สมศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ต่ออัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii de Man)

ผู้เขียน:Imgมัลลิกา วรรณประภา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเต็มดวง สมศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ จันทร์รัชชกูล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) เพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila

ผู้เขียน:Imgจิติวัฒนา เหล็งบำรุง

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเต็มดวง สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดและปริมาณของแบคทีเรีย, แพลงค์ตอน และคุณภาพน้ำในนาเกลือ

ผู้เขียน:Imgสมฤดี ศิลาฤดี

ประธานกรรมการ:Imgเต็มดวง สมศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Acinetobacter spp. ในฟาร์มเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

ผู้เขียน:Imgธวัชชัย แก้วมาก

ประธานกรรมการ:Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgเต็มดวง สมศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปรสิตในหอยนางรม

ผู้เขียน:Imgสายวสันต์ กลิ่นสุคนธ์

ประธานกรรมการ:Imgเต็มดวง สมศิริ

กรรมการวิชาเอก:ImgPaveena Taveekijakarn, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12