Search Result of "เตือนใจ ภาคภูมิ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎี ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาฟันให้แข็ง แรง และแปรงฟันอย่างถูกต้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวั

ผู้เขียน:Imgเตือนใจ ภาคภูมิ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)