Search Result of "เด็กและเยาวชน"

About 73 results
Img

ที่มา:โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สวทช.

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากไส้เดือนดิน (Perionyx excavatus)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234