Search Result of "เด็กก่อนวัยเรียน"

About 65 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรแกรมเสริมนันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สถาปัตยกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนยุคใหม่ (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanikarn Yimprayoon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบภาษาในหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ พ่วงบุตร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารการศึกษาปฐมวัย

หัวเรื่อง:โปรแกรมเสริมนันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดบริการให้เด็กก่อนวัยเรียนในสถานบริบาลเด็กก่อนวัยเรียนของเอกชน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgAmporn BHOOLKESORN

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 เนื่องในการประชุมใหญ่สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:สถาปัตยกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนยุคใหม่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ : กรณีศึกษาตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:ImgSunida BOONTOY

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวพัชรี วาศวิท, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อมศึกษา, สิ่งแวดล้อมสาธารณสุข

Resume

1234