Search Result of "เด็กก่อนประถม"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดหาสื่อและเครื่องเล่นสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสุภาภรณ์ อินทวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเกณฑ์และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา (อายุ 4-6 ปี)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย บรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้ฝึกกีฬา, พลศึกษา, ารบาดเจ็บจากการกีฬา , การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬา, วิทยาศาสตร์การกีฬา

Resume