Search Result of "เซ็นเซอร์"

About 289 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของรูปทรงและขนาดนาโนพอร์ต่อกลไกการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดนาโนพอร์เซนเซอร์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img

งานวิจัย

ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบสวมใส่ได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การทำนายสัญญาณการตอบสนองเซ็นเซอร์สำหรับกลิ่นผสมที่ใช้ในจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์แบบไร้สายเพื่อนักวิจัยพื้นฐาน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายลอยน้ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...