Search Result of "เซลล์เชื้อเพลิง"

About 172 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ตันแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณสมบัติเยื่อเลือกผ่านไคโตซานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงสมรรถนะสูง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789