Search Result of "เซรามิก"

About 101 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอินฟาเรดเซรามิกเพื่อเป็นวัตถุดิบใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไมโครเวฟต้นแบบเพื่อการเผาซินเทอร์ผงโลหะและผงเซรามิก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการเคลือบผิวในการผลิตเซรามิกด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทักษิณา เรืองเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

วัสดุดูดซับเบนทอไนต์เซรามิกสำหรับกำจัดโลหะหนัก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิระประภา เนียมปาน

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

การผลิตตัวเก็บประจุเซรามิกจากเปลือกไข่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ภาชนะดินเผา เซรามิก และ อาหาร (2017)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456