Search Result of "เชื้อเพลิงร่วม"

About 72 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เชิงความถี่ของการสั่นของฐานยึดเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-น้ำมันดีเซล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234