Search Result of "เชื้อเพลิง"

About 833 results
Img

งานวิจัย

โครงการต้นแบบระบบการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบไพโรไลซิสเพื่อได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงของเหลว แท่งเชื้อเพลิง ก๊าซสังเคราะห์อัดแน่น ปุ๋ยหมัก และพลังงานไฟฟ้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ, Imgนางสาวศศิวิมล ขาวโกมล, Imgเนตรนภา วิชานงค์, Imgวชิระ กลับชุ่ม, Imgวรรณี เนตรสิงหนาท, Imgศิรินภา พรพิพัฒน์มั่นคง

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมแทนการเผาทิ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยการนำก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ ไปใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้งโดยดำเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำก๊าซธรรมชาติจาแหล่งน้ำมันดิบบนบกไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกับวิสาหกิจชุมชนโดยการวางท่อส่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หัวเรื่อง:การจัดทำโครงการนำร่องเพื่อนำสารพลอยได้ (Natural Gas Liquid, NGL) ที่ได้จากกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์กับชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาทะลายปาล์มเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนายดุริยะ สถาพร, Imgนายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง, Imgนายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, Imgนายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...