Search Result of "เชื้อราเส้นใยสีขาว"

About 27 results
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้เชื้อราเส้นใยสีขาวในการแยกองค์ประกอบหลักทางเคมีในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), 17-20 มีนาคม 2552

หัวเรื่อง:การลดสีน้ำทิ้งที่มีลิกนินเป็นส่วนประกอบโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), 17-20 มีนาคม 2552

หัวเรื่อง:การลดสีน้ำทิ้งที่มีลิกนินเป็นส่วนประกอบโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยตอนบน

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การลดสีน้ำทิ้งที่มีลิกนินเป็นส่วนประกอบโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การย่อยสลายทางชีวภาพของสีรีแอคทิฟโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสารดูดซับจากกากตะกอนเยื่อกระดาษเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่ม BTEX

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การลดสีน้ำทิ้งที่มีลิกนินเป็นส่วนประกอบโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การย่อยสลายทางชีวภาพของสีรีแอคทิฟโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

Img
12