Search Result of "เชื้อราสาเหตุโรคพืช"

About 48 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแข่งขันในฟาร์มเห็ดและเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิดในระดับห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักพืชแห่งชาติ ครั้งที่

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารสกัดจากยี่โถในการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal)

หัวเรื่อง:กิจกรรมการต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืชของเครื่องเทศ 8 ชนิด

123