Search Result of "เชื้อราปฏิปักษ์"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:อิทธิพลของเชื้อรา Trichoderma harzianum สองสายพันธุ์ ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและสุขภาพของเมล็ดข้าว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ในรูปหัวเชื้อสดควบคุมโรคเหง้าเน่าของกระชาย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคทางเดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคทางเดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Rythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย การควบคุมโรคทางดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และ การจัดการดิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย การควบคุมโรคทางดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และ การจัดการดิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยา ความสามารถในการก่อให้เกิดโรค และการควบคุม Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรคเน่าแห้งของกล้วยไม้โดยการใช้เชื้อราปฏิปักษ์

ผู้เขียน:Imgชุติมา วิธูรจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชีววิทยาไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica ในมะเขือเทศ และการควบคุมโดยชีววิธีด้วยเชื้อราปฏิปักษ์สกุลเห็ดนางรมฮังการี ( Pleurotus ostreatus)

ผู้เขียน:Imgเกษศิณี ศรีไพร

ประธานกรรมการ:Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง กณิษฐา สังคะหะ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวินิจฉัยโรคพืช , การควบคุมโดยชีววิธี

Resume

12