Search Result of "เชื้อราก่อโรค"

About 54 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชื้อราก่อโรคในไข่และตัวอ่อนปลาบึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อาบกิ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สารเคมีเพื่อยับยั้งเชื้อราก่อโรคสัตว์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

สารต้านการเจริญของเชื้อราก่อโรคพืชจากสารสกัดหัวกลอย (Plant fungicide from Dioscorea hispida sp. Tuber Extract) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวัชชัย จรัสโสภณ

แหล่งทุน:งบประมาณสนับสนุนการตั้งหน่วยวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:สารสกัดสมุนไพรกำจัดเห็บ เหา ของโค และกำจัดเห็บ หมัด เหา ไรขี้เรือน เชื้อราก่อโรคผิวหนัง เชื้อราฉวยโอกาสที่ผิวหนัง ของสุนัข แมว

นักวิจัย: Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์ Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ Imgนางสุวรรณา ทิพยรักษ์ Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบทีทรีในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

123