Search Result of "เชื้อรา"

About 1633 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เห็ดโคน เชื้อราที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Yaovapa Aramsirirujiwet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้าง Specific-species primers ของเชื้อรา phythopthora infestans สาเหตุโรคใบไหม้ของฝรั่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตและการทดสอบสูตรสำเร็จชนิดใหม่ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...