Search Result of "เชื้อรา"

About 1687 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เห็ดโคน เชื้อราที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Yaovapa Aramsirirujiwet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้าง Specific-species primers ของเชื้อรา phythopthora infestans สาเหตุโรคใบไหม้ของฝรั่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อราที่ทำลายใบผักตบชวา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศันศนีย์ เผดิมรอด

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของเชื้อราสนิมข้าวโพดและการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...