Search Result of "เชื้อปฏิปักษ์"

About 24 results
Img

งานวิจัย

การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและเชื้อปฏิปักษ์ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, Imgนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การผสมเชื้อปฏิปักษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคขอบใบแห้ง และส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:Pseudomonas fluorescens SP007s กระตุ้นให้คะน้าสร้าง salicylic acid เพื่อต้านทานการเกิดโรคขอบใบทอง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การลดจำนวนครั้งและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้สูตรผงละลายน้ำของ Pseudomonas fluorescens SP007s ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยมูลสัตว์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขมิ้นชัน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การผสมเชื้อปฏิปักษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคขอบใบแห้ง และส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ 2 พันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตอบสนองของกกสามเหลี่ยมต่อการขาดน้ำที่ช่วงอายุแตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการขาดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟ่างหวาน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเลี้ยงเชื้อปฏิปักษ์เห็ดนางรมฮังการี ในสภาพกึ่งปลอดเชื้อและประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ไอโซเลท นครปฐม

ผู้เขียน:Imgพรวิภา โสภณพัฒนะโภคา

ประธานกรรมการ:Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgประภาพร ตั้งกิจโชติ*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปีที่2 ฉบับที ่2 2556Journal of Science and Technology

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อปฏิปักษ์เห็ดนางรมฮังการี (Pleurotus ostreatus) ที่เลี้ยง ในสภาพกึ่งปลอดเชื้อ ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของมะเขือเทศ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:กลไกใหม่ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง

Img

Researcher

นางสาว อัญชัน ไตรธิเลน

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ โลหิตวิทยา โรคพืชวิทยา Biocontrol

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตเอนไซม์อินูลิเนสจากแบคทีเรียกรดแลคติก และใช้เป็นเชื้อปฏิปักษ์ต่อเชื้อแบคทีเรียโรคขอบใบแห้งในข้าว Xanthomonas oryzae pv.oryzae

ผู้เขียน:Imgชุติมา วงษ์ไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgVitchuporn Juntharasri

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สูตรสำเร็จของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ผสมหลายสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อโรคใบจุดนูนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองฝักสด

ผู้เขียน:Imgสุนันทนาถ นุราภักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุพจน์ กาเซ็ม, Imgจารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์

Img

Researcher

ดร. ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว เยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Diversity of Actinomycetes Associated in Insect , Bacterial Systematic

Resume

12