Search Result of "เชื้อบริสุทธิ์"

About 43 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตคีเฟอร์โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายเอนก สวัสดีไทร)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำเนื้อด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่40 การใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ในการหมักดอง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่40 การใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ในการหมักดอง
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: DZ16VPDKIVM
Updated: 2012-11-18T12:19:59.000Z
Duration: 306 seconds


Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพของแหนมปลาที่ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในการผลิต

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สารให้กลิ่นในไวน์ข้าวที่หมักจากกล้าเชื้อบริสุทธิ์ Amylomyces sp.M2 และ Saccharomyces cerevisiae.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สารให้กลิ่นในไวน์ข้าวที่หมักจากกล้าเชื้อบริสุทธิ์ Amylomyces sp. M2 และ Saccharomyces cerevisiae

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้ที่ถูกสุขลักษณะโดยใช้เทคนิคการใช้เชื้อบริสุทธิ์

ผู้เขียน:Imgกมลวรรณ พรหมศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการร่วม:ImgPramuk Parakulsuksatid, Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเชื้อ Azospirillum brasilense และ A. lipoferum

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์โดยทดสอบการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนํ้าข้าวหมาก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเชื้อ Azospirillum brasilense และ A. lipoferum

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการย่อยสลายสารไดยูรอนโดยแบคทีเรียที่แยกเชื้อบริสุทธิ์จากดิน

ผู้เขียน:Imgกิตติพัฒน์ ใจซื่อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

123