Search Result of "เชิงพื้นที่"

About 283 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ขั้นตอนวิธีการเพิ่มรายละเอียดเชิงพื้นที่ของภาพด้วยการรวมภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสูงด้วยเรดาร์สำหรับการจำลองปริมาณน้ำท่วมแบบฉับพลัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่และราที่เป็นปรสิตจำเพาะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยเชิงพื้นที่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤษฎา เหล็กดี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...