Search Result of "เชิงนโยบาย"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร. ปรัศนีย์ ทิพย์รักษา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเลือกเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
123