Search Result of "เชวงวุฒิ พัฒนากุล"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgเชวงวุฒิ พัฒนากุล

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgภารุจ รัตนวรพันธุ์

กรรมการร่วม:Imgดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์