Search Result of "เฉลิมพร องศ์วรโสภณ"

About 6 results
Img

Researcher

นาย นักรบ พัฒนผล

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคตา

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cardiac Electrophysiology, Veterinary Cardiology

Resume

Img

Researcher

นาง วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: Animal Karyotyping, Cell culture and Viral Isolation

Resume

Img

Researcher

ดร. อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคตาในสัตว์, ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

Resume